• A8 L
  A8 L
  Pris: fra 1 215 700,00 NOK Mnd.pris fra 8 453,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,0–5,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 159–152 g/km

  Eff. rente 4,96 % ved lånebehov kr 764 725 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 380 532. 

Garantier > kundeinformasjon > Audi Norge

 • ASER_P_191018.jpg
ASER_P_191018.jpg

Audi garantivilkår i NorgeInformasjon til bileier

Alle nye biler fra Audi leveres med 2 års nybilgaranti uten kilometerbegrensning. For biler som er
importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011 er denne bilgarantien utvidet til en Norgesgaranti på 5 år/100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må et autorisert Audi Service-verksted kontaktes for en utbedring.

Litiumion-batteriene i moderne elbiler er vedlikeholdsfrie og med batterigaranti på hele 8 år/160.000 km avhengig av hva som inntreffer først.

Garantiheftet skal betraktes som et viktig verdidokument som alltid skal oppbevares i bilen med følgende dokumentmappe sammen med øvrige dokumenter som bl.a. seviceheftet. Heftet skal være ferdig utfylt med alle relevante data fra selgende forhandler og underskrevet av bilens første kjøper.
Vi anbefaler at heftet leses grundig slik at du er godt kjent med innhold og krav enten du har kjøpt bilen ny eller brukt.

Her kan du lese alt om hva nybilgarantien fra Audi dekker:

I. Audi nybilgaranti

1. Audi AG gir 2 års garanti ved kjøp av en ny Audi. Audi AG er garantigiver. Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon, og vilkårene beskrives nærmere nedenfor. AUDI AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler dokumenterer i serviceheftet når garantien trer i kraft og begynner å løpe.

2. Garantien begynner å løpe når Audi AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler overleverer den nye bilen til den første kjøperen eller når den nye bilen registreres første gang, avhengig av hva som inntreffer først. Uavhengig av dette begynner garantien å løpe når bilen er blitt utlevert, registrert eller tatt i bruk av en autorisert Audi-forhandler i EØS-området og i Sveits.

3. Audi AG har fastsatt en vedlikeholdsplan for hver enkelt modell som i detalj beskriver hva som skal utføres ved hver service på de aktuelle tidspunkter. Enhver ytelse etter garantien forutsetter at hver intervallservice er blitt gjennomført etter anvisningene fra Audi AG. Husk – serviceheftet er bilens logg hvor det fremkommer om bilen er vedlikeholdt slik fabrikken foreskriver. Dokumentasjon som viser detaljer om hva som er foretatt vil kunne bli påkrevet. En utført serviceoppfølging vil også kunne ha stor betydning den dagen bilen skal selges!

4. For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må en autorisert Audi serviceforhandler kontaktes for en utbedring.

5. Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter ihht norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav ihht lov om produktansvar.

6. Garantien dekker ikke direkte slitasjedeler, dvs. enhver naturlig reduksjon av bilens funksjonalitet eller verdi som følge av bruk, som ikke skyldes mangler i materiale og produksjon.

7. Garantien gjelder ikke for leveranser fra andre leverandører (påbygg, ettermonterte komponenter i og på bilen) enn Audi AG, Harald A. Møller AS eller selgende forhandler og heller ikke for mangler ved bilen som skyldes slike leveranser. Det samme gjelder for tilbehør som ikke ble montert og/eller levert av nevnte leverandører.

8. Dersom bilen utleveres eller registreres utenfor EØS-området (som omfatter EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein) og Sveits, kan denne garantien ikke brukes som grunnlag for krav.

9. Det kan ikke fremsettes krav mot Harald A. Møller AS eller Audi- serviceforhandler basert på denne garantien når mangelen skyldes følgende forhold:

- bilen er blitt reparert, vedlikeholdt eller på annen måte behandlet ufagmessig av garantitakeren selv eller av tredjepart som ikke er autorisert Audi-serviceforhandler, eller

- anvisninger om drift, bruk og vedlikehold av bilen (f.eks.
instruksjonsbok) ikke er blitt fulgt, eller

- bilen har fått skader som skyldes påvirkning fra andre eller ytre faktorer (f.eks. uhell, hagl, steinsprut, oversvømmelse), eller

- det er montert deler i eller på bilen som ikke er godkjent av Audi AG / Harald A. Møller AS for denne bruken, eller bilen er modifisert på en måte som ikke er godkjent av Volkswagen AG / Harald A. Møller AS (f.eks. tuning), eller

- bilen er blitt behandlet unormalt eller er blitt brukt på en måte som ikke er forutsatt, f.eks. deltakelse i motorsportskonkuranser eller overlast, eller

- garantitakeren ikke har meldt fra om en mangel uten ugrunnet opphold, eller

- garantitakeren til tross for oppfordring ikke har gjort det mulig å rette mangelen omgående.


10. For behandling av garantikrav gjelder følgende bestemmelser:
a) Krav på grunnlag av denne garantien kan bare gjøres gjeldende hos autoriserte Audi-serviceforhandler i EØS-området og i Sveits.

b) Bilens servicehefte skal legges frem og må være fylt ut fullstendig. Med fullstendig menes at foreskrevne servicer skal være foretatt ihht AUDI AG´s krav. Dersom serviceoppfølging ikke er foretatt på et merke- verksted, kan det ved reklamasjonskrav overfor merkeverkstedet kreves, hvor det er saklig grunn, at det fremvises tydelig og fullstendig dokumentasjon for at alle aktuelle servicepunkter er fulgt ihht AUDI AG´s retningslinjer. Som saklig grunn regnes alle tilfeller hvor det kan foreligge en eventuell årsakssammenheng mellom uhell/feil/mangel og utilstrekkelig serviceoppfølging. Ved utbedringer kan AUDI AG eller importøren etter eget skjønn bytte ut eller reparere den delen som har mangel. Deler som skiftes ut i garantisammenheng er å betrakte som AUDI AG / Harald A. Møller AS´s eiendom.

c) For deler som er blitt montert, lakkert eller reparert i forbindelse med utbedringen, kan garantitakeren gjøre garantikrav gjeldende basert på Audi nybilgaranti i Norge frem til utløpet av garantitiden for bilen. (Eventuell videre reklamasjonsfrist må vurderes i forhold til kundenes rettigheter ihht norsk lov.)

d) Hvis bilen ikke kan brukes på grunn av en mangel, er garantitakeren forpliktet til å ta kontakt med nærmeste autorisert Audi - serviceforhandler. Denne avgjør om det nødvendige arbeidet skal utføres på stedet eller ved serviceforhandlerens verksted. Dette påvirker ikke mulige krav som garantitakeren måtte ha i henhold til Audi Mobilitetsgaranti.

11. I tillegg til nybilgarantien gjelder følgende garantier
for karosseriet av nye biler:
- 3 års garanti mot lakkfeil samt
- 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet.
Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes at oppdages tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok.

II. Norgesgaranti 5 år / 100.000km

1. I direkte tilknytning til nybilgarantien nevnt under I. gir Harald A. Møller AS en Norgesgaranti i Norge i 5 år for biler som er importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011 så fremt den totale kjørelengden ikke er over 100 000 km.

2. Garantiytelsene er de samme som er beskrevet i Audi nybilgaranti punkt I.

3. Bortsett fra garantiens varighet gjelder alle bestemmelser i Audi nybilgarantien (forutsetninger, kriterier for fravær av mangler, unntak fra garantien, behandling av krav, ikrafttreden og garantitidens begynnelse, gyldighetsområde osv.) som er gjengitt lenger oppe, tilsvarende for denne lakk- og karosserigarantien. Det er samtidig en viktig forutsetning for godkjennelse av lakk og rustskader via garanti at et generelt godt lakkvedlikehold skal ha vært gjennomført, dvs. i tråd med informasjonen som er gitt om dette i bilens instruksjonsbok.

Rettigheter i henhold til norsk lov (utdrag)

Ihht Lov om kjøp (LOV-2002-06-21-34) / (Lov om forbrukerkjøp (LOV-2007-06-15-36) er lengste frist for reklamasjon inntil 2 år ved næringskjøp og inntil 5 år ved forbrukerkjøp. Kjøperen/Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet kjøper oppdaget mangelen.
Viktige telefonnummer


Mobilitetsgaranti:
Telefon: 91504444
Fra utlandet:
+47 91504444

Kundeservice:
Telefon 24 03 35 70
Epost: kundeservice@moller.no