WLTP | Elbil-nytt | Audi

WLTP og forbruksverdier

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg
Publisert august 2018

Nærmere det reelle forbruket – WLTP erstatter NEDC (New European Driving Cycle)

Fra 1. september 2018 brukes en ny metode, WLTP, til å beregne forbruksverdiene for nye personbiler. Innen 1. september 2018 skal alle nye biler følge WLTP. WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure og brukes til å fastslå drivstofforbruk og avgassutslipp. Her kan du lese mer om hva det betyr for deg og bilen din.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Hva er WLTP?

  Forbruks- og utslippsverdier er stadig viktigere når vi skal kjøpe ny bil. Her kan du lese om hvordan disse verdiene vil bli beregnet med den nye metoden i fremtiden.

  Les mer
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Fordelene med WLTP

  WLTP er basert på reelle kjøredata som er samlet inn fra hele verden, og gir mer realistiske forbruksverdier. Her kan du lese om hvilke endringer den nye testmetoden innebærer.

  Les mer
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC og WLTP

  Fra høsten 2018 vil målestandarden WLTP ta over for NEDC. Nye testparametere gir mer realistiske og høyere verdier. Her kan du lese om hva som skiller de to metodene fra hverandre.

  Les mer

NEDC sammenlignet med WLTP

Sammenligning av kjøreprofil
Den standardiserte NEDC-kjøresyklusen gjelder alle personbiler og lette nyttekjøretøy. Den ble innført av EU i 1992 for å beregne drivstofforbruk og bilspesifikke utslipp og få sammenlignbare verdier. Her ser du en oversikt over betingelsene for NEDC-målingene.

NEDC

 • Temperaturen i testrommet er 20–30° C
 • Strekningen er ca. 11 km
 • Syklusen varer i ca. 20 minutter
 • Syklusen er satt sammen av to faser:
  - ca. 13 minutter simulert bykjøring
  - ca. 7 minutter simulert landeveiskjøring
 • Gjennomsnittshastigheten er ca. 33 km/t
 • Stillstandsandelen er 25 %
 • Topphastigheten er 120 km/t
 • Giringspunktene for biler med manuell girkasse er nøyaktig definert
 • Ekstrautstyr og klimaregulering tas ikke med i beregningen

WLTP

 • Temperaturen i testrommet er 23° C
 • Strekningen er ca. 23 km
 • Syklusen varer i ca. 30 minutter
 • Den er satt sammen av fire faser (low, medium, high, extra-high)
 • Gjennomsnittshastigheten er ca. 47 km/t
 • Stillstandsandelen er 13 %
 • Topphastigheten er over 130 km/t
 • Giringspunktene forhåndsberegnes for hver enkelt bil
 • Bilens vekt og tilleggsutstyr påvirker beregningen

Målet med den nye målemetoden

Målemetoden WLTP bruker nye testparametere for å beregne drivstofforbruk og avgassutslipp. Her kan du lese om fordelene med den nye metoden.
563x317_AA3_E_141017.jpg

Transparens

I fremtiden kan en bils faktiske forbruk ved vanlig kjøring beregnes mer nøyaktig. WLTP har en kjøreprofil som stemmer bedre overens med daglig bruk, sammenlignet med NEDC-standarden som har blitt brukt hittil. Den minner om en syntetisk laboratorietest og brukes først og fremst til å sammenligne ulike biler. Mens forbruksverdiene tidligere ble målt under abstrakte laboratorieforhold, gir de forbedrede testparameterene i den nye metoden en mer nøyaktig prognose for bilens faktiske forbruk. WLTP skal simulere en mer reell kjøremåte og dermed gi mye mer realistiske resultater.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standarder

Et av de viktigste målene ved WLTP er å fastslå avgassutslipp og energiforbruk for ulike driftstyper, f.eks. bensin, diesel, CNG og strøm, på en ensartet måte. En bil av samme type skal alltid få samme resultat uansett hvor i verden målingen utføres, så lenge den utføres korrekt i henhold til WLTP-syklusen. For at verdiene skal være sammenlignbare, må målingen foregå i laboratorium. Bilene kjører en dynamisk kjøreprofil på testapparat med ruller for å beregne drivstofforbruk og utslipp på en pålitelig og representativ måte.

Spørsmål og svar

Hva er egentlig WLTP?


Lovverket (f.eks. for EU) fastsetter standardiserte kontrollmetoder for å måle hvor mye drivstoff en bil bruker, og om den overholder de gjeldende utslippsgrensene. Rammebetingelsene for kontrollen og bruk av testresultatene er definert i EU-lovgivningen. Det sikrer at alle bilprodusenter og andre aktører alltid må følge de samme rammebetingelsene, slik at det er mulig å sammenligne resultatene. Ved bruk av denne fremgangsmåten beregnes CO2- og forbruksverdiene samt avgassutslippene til en bil. Fra og med 1. september 2017 innføres gradvis den nye metoden Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) i hele EU for typegodkjenning av nye personbiler og lette nyttekjøretøy. Frem til da brukte man NEDC (New European Driving Cycle). Fra dette tidspunktet kan nye personbilmodeller og nye motor-/girkassevarianter i Europa bare typegodkjennes i henhold til WLTP. Fra 1. september 2018 må alle biler være sertifisert i henhold til WLTP ved førstegangsregistrering.
I hvilke land blir WLTP innført?
WLTP blir innført i de 28 medlemslandene i EU pluss Norge, Island, Sveits, Liechtenstein, Tyrkia og Israel. Den blir også innført i modifisert form i Japan og for avgassutslipp i Kina. India og Sør-Korea har planlagt innføring på et senere tidspunkt.
Vil WLTP også gjelde for biler som allerede er på markedet?
Nei. Registrerte biler blir ikke berørt av overgangen til WLTP. For biler som er typegodkjent etter den gamle metoden (NEDC), foreligger det vanligvis ingen verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk. NEDC-verdiene gjelder disse bilene.
Når tar WLTP over for NEDC for godt?
EU-kommisjonen anbefaler en felles overgang fra NEDC til WLTP innen 1. januar 2019 for å dokumentere WLTP-verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk for kunden.
Hva har endret seg for kundene fra september 2017?
Typegodkjenningen for nye modeller gjelder fra september 2017. I Tyskland tilpasses avgiftslovgivningen innen 1.9.2018. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når verdiene skal brukes som dokumentasjon overfor kunden. Derfor fortsetter NEDC å gjelde for merking og avgiftsberegning for bilene i første omgang. EU-kommisjonen foreslår en felles overgang for alle nye biler i kundekommunikasjon og avgiftsberegning innen 1.1.2019 for å unngå unødvendig forvirring hos kundene og to sett med verdier (NEDC og WLTP) på nye biler. I overgangsperioden fra september 2017 til (etter planen) januar 2019 kan WLTP-verdiene oppgis til kunden som frivillig tilleggsinformasjon. Det må imidlertid komme tydelig frem at det dreier seg om en annen måte å beregne forbruket på. Det er inntil videre NEDC som gjelder som dokumentasjon i utstillingslokaler og for energimerking. Det er også den som brukes til å beregne bilavgiften (i land med CO2-avhengige avgiftskomponenter). Avgiftsberegningen omfattes av og må implementeres i det enkelte lands lovgivning. Det kan føre til at overgangen gjennomføres ulikt og på ulike tidspunkt.
Hva er sammenhengen mellom WLTP og RDE? Er det ikke det samme?
RDE står for Real Driving Emissions. Det er en avgassmåling som foretas ved kjøring på vei, og ikke på et testapparat under standardiserte forhold som i WLTP. Det er én viktig forskjell: I RDE-testen kontrolleres avgasskomponentene NOx (nitrogenoksider) og partikler (finstøv) under kjøring på faktisk vei ved hjelp av mobil måleteknikk for avgass (PEMS). På grunn av den store spredningen ved måling på vei kontrolleres derimot ikke forbruk og CO2-utslipp. I forbindelse med innføringen av WLTP må produsentene begrense nitrogenoksid- og partikkelutslippet i bilene sine under faktiske trafikkforhold. RDE har samme grenseverdi for antall partikler som WLTP, men i RDE trinn 1 brukes en såkalt konformitetsfaktor på 2,1 for nitrogenoksider. Ved en NOx-grenseverdi på 80 mg/km for en personbil med Euro 6-dieselmotor tilsvarer dette et maksimalt tillatt utslipp på 168 mg/km under RDE-betingelsene. I RDE trinn 2 senkes konformitetsfaktoren for NOx også til 1,0 (pluss et tillegg for måletoleransen).
Audi Norge Elektrisk mobilitet
WLTP og forbruksverdier