Personvernmerknad som gjelder ved kjøp og bruk av kjøretøy fra Audi

A. Virkeområde for retningslinjene for personvern

Disse retningslinjene for personvern inneholder informasjon om behandling av personopplysninger av AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland/Tyskland («vi» eller «Audi») i forbindelse med kjøp og etterfølgende bruk av kjøretøy av merket Audi. Informasjon om behandling av opplysninger i tilknytning til bruk av andre produkter og tjenester, f.eks. myAudi- og Audi connect-tjenester, gis i egne personvernmerknader. Audi-partneren din vil også gi deg egen informasjon om hvordan den behandler opplysninger.

Du finner generell informasjon om Audis behandling av personopplysninger på nettstedet https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true.

Med personopplysninger menes informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («registrert»). En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator, for eksempel navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, nettidentifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikk(e) for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Med behandling menes en operasjon eller et sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller sett med personopplysninger, eventuelt via automatiserte metoder, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, innhenting, konferering, bruk, videreformidling ved sending, spredning eller annen form for tilgjengeliggjøring, gruppering eller sammenslåing, begrensning, sletting eller tilintetgjørelse.

B. Generell informasjon

I. Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger er:
AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Tyskland.

II. Hvem kan jeg ta kontakt med?

Hvis du vil utøve personvernrettighetene dine, kan du bruke kontaktalternativene på:
https://gdpr.audi.com/. Der finner du mer informasjon om hvordan du kan utøve personvernrettighetene dine. Du kan også sende en forespørsel i posten:

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, 85045 Ingolstadt, Tyskland

III. Kontaktinformasjon til personvernombudet

I personvernsaker kan du også spørre selskapets personvernombud på ditt eget språk:
AUDI AG, Data Protection Officer, 85045 Ingolstadt, Tyskland

E-post: datenschutz@audi.de

IV. Hvilke rettigheter har jeg?

Alle rettigheter i forbindelse med personopplysninger og behandling som er beskrevet nedenfor, kan være underlagt begrensninger i gjeldende EU-lover og/eller nasjonale lover. Du kan, som registrert, ha følgende personvernrettigheter, avhengig av rettsområde:
1. Rett til informasjon

Du har rett til informasjon om vår innsamling og bruk av personopplysninger på en lett tilgjengelig måte og på et enkelt og tydelig språk. Vi implementerer din rett til informasjon, også gjennom disse retningslinjene, der innholdet fra tid til annen kan oppdateres.

2. Innsyn

Du har rett til informasjon om hvorvidt personopplysningene dine behandles, og – hvis aktuelt – informasjon om personopplysningene som lagres hos Audi og informasjon om selve behandlingen (dvs. formålene med behandling, planlagt lagringsperiode for opplysningene, mottakere eller mottakerkategorier som personopplysningene videreformidles til, Audis overføring av opplysninger osv.), og til en kopi av dine lagrede personopplysninger.

3. Retting

Du har rett til – uten ugrunnet opphold – å få rettet feilaktige personopplysninger samt få fullført ufullstendige personopplysninger som er lagret hos Audi.

4. Sletting

Du har rett til å få slettet personopplysninger som er lagret hos Audi, uten ugrunnet opphold såfremt de rettslige kravene er oppfylt.
Dette kan være særlig aktuelt hvis:

- personopplysningene ikke lenger trengs til formålene de ble innsamlet for
- det eneste rettslige grunnlaget for behandlingen var ditt samtykke, som du nå har trukket tilbake
- du har protestert mot behandlingen basert på berettigede grunner tilknyttet din bestemte situasjon, og vi ikke kan bevise at det foreligger mer tungtveiende berettigede grunner til behandling
- personopplysningene er ulovlig behandlet, eller
- personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig plikt.

Hvis vi har delt personopplysninger med tredjeparter, skal vi informere dem om slettingen i den grad loven krever det.

Vær oppmerksom på at retten til sletting er underlagt restriksjoner. Vi har for eksempel verken plikt eller tillatelse til å slette opplysninger som vi er pålagt å oppbevare som følge av rettslige oppbevaringsperioder. Opplysninger som vi trenger til å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav er også unntatt fra retten til sletting.

5. Begrensning av behandling

Du har, under visse omstendigheter, rett til å få begrenset behandlingen (dvs. at lagrede personopplysninger merkes for å begrense fremtidig behandling). Kravene er:

- Personopplysningenes riktighet bestrides, og Audi må bekrefte at personopplysningene er riktige.
- Behandlingen er ulovlig, men du motsetter deg at personopplysningene slettes og krever i stedet at bruken av personopplysningene begrenses.
- Audi trenger ikke lenger å behandle personopplysningene, men du trenger opplysningene for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, eller
- Du har protestert mot behandlingen og avventer en bekreftelse på om Audis grunner er mer tungtveiende enn dine.

Hvis behandlingen skal begrenses, merkes opplysningene tilsvarende og vil — med unntak av oppbevaring — bare behandles med ditt samtykke eller for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av andre viktige offentlige hensyn i Den europeiske union eller en medlemsstat.

Vær oppmerksom på at begrensning av behandlingen av personopplysninger også kan brukes som et alternativ til sletting av personopplysninger, der det tillates i gjeldende lov.

6. Dataportabilitet

Du har — i den grad vi behandler personopplysninger vi får oppgitt på grunnlag av samtykke eller kontrakt med deg, automatisk — rett til å motta opplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format og til å overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at Audi hindrer det. Du har også rett til å få personopplysninger overført direkte fra Audi til en annen behandlingsansvarlig, såfremt det er teknisk gjennomførbart og ikke påvirker andres rettigheter og frihet negativt.

7. Protest

Hvis vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av berettigede interesser eller av hensyn til offentligheten, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger grunnet din bestemte situasjon. Du har også en ubegrenset rett til å protestere hvis vi behandlinger opplysninger til formål som gjelder direkte markedsføring. Se egen merknad i delen «Informasjon om retten til å protestere».

I visse tilfeller gir vi deg også, i forlengelsen av innstillingene for personvern, en ytterligere ubegrenset rett til å protestere innenfor omfanget av berettigede interesser. Du blir informert om dette i forbindelse med den aktuelle funksjonen eller tjenesten.

8. Trekke tilbake samtykke

Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake. Vær oppmerksom på at en tilbaketrekning bare gjelder for fremtiden. Behandling som har funnet sted før tilbaketrekningen, påvirkes ikke.

9. Klage

Du har også rett til å sende en klage til tilsynsmyndigheten for personvern hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er ulovlig. Retten til å sende en klage påvirker ikke andre administrative eller juridiske rettsmidler. Adressen til tilsynsmyndigheten for personvern som har ansvar for Audi, er:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Deutschland / Tyskland

Kontaktinformasjonen til tilsynsmyndigheten ovenfor påvirker ikke din rett i gjeldende lovs vilkår og prosedyrer til å sende en klage til tilsynsmyndigheten i medlemsstaten der du har fast bopel eller arbeider eller der den påståtte krenkelsen fant sted.

10.    Informasjon om retten til å protestere

 

a)     Rett til å protestere grunnet din bestemte situasjon

 

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger grunnet din bestemte situasjon. Forutsetningen for dette er at behandlingen av opplysninger har offentlig interesse eller er basert på berettigede interesser. Dette gjelder også for profilering. I den utstrekning personopplysninger behandles på grunnlag av berettigede interesser, antas i utgangspunktet at tungtveiende berettigede interesser kan legges frem, men hver individuell sak blir selvsagt undersøkt. Etter en protest skal vi ikke lenger behandle personopplysningene dine.

Med mindre:

    - vi kan legge frem tungtveiende berettigede grunner til å behandle opplysningene som veier tyngre enn hensynet til din(e) interesser, rettigheter og frihet, eller

    - personopplysningene brukes til å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.

 

b)     Protestere mot behandling av personopplysninger til formål som gjelder direkte markedsføring

 

Når vi behandler personopplysninger til formål som gjelder direkte markedsføring, skal du senest informeres på tidspunktet da vi kommuniserer med deg for første gang, og du har når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysninger når formålet er slik markedsføring. Dette gjelder også profilering, i den grad den er knyttet til direkte markedsføring. Hvis du protesterer mot behandling til formål som gjelder direkte markedsføring, skal vi ikke lenger behandle personopplysningene dine til slike formål.

 

c)     Protestere mot behandling av personopplysninger til formål som gjelder produktforbedring og generell kundeanalyse

 

Vi gir deg, som en del av de berettigede interessene, en egen rett til å protestere mot behandling av personopplysninger til formål som gjelder produktforbedring og generell kundeanalyse.

Hvis du protesterer mot behandling til formål som gjelder produktforbedring og/eller generell kundeanalyse, skal vi ikke lenger behandle personopplysningene dine til disse formålene. Rent statistiske evalueringer av opplysninger i samlet form eller anonyme opplysninger for øvrig, påvirkes ikke av dette.

 

d)      Utøve retten til å protestere

 

Protesten kan gis i en hvilken som helst form og skal fortrinnsvis sendes til kontaktpersonen som er oppført i del B. II.

V. Hvilke opplysninger behandles til hvilke formål, og hvilke rettslige grunnlag gjelder?

Vi behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen («GDPR»), den tyske føderale personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz, «BDSG») og andre lokale lover til ulike formål. Hvilke spesifikke opplysninger som behandles, og formålene med behandlingen av opplysninger, avhenger primært av hvilke tjenester vi leverer til deg. Vi kan i utgangspunktet behandle personopplysninger til følgende formål på følgende rettslige grunnlag:
Formål

Rettslig grunnlag

Berettiget interesse

Støtte til politimyndigheter ved tyveri av kjøretøy, i form av sporing av kjøretøy og kjøretøydeler basert på chassisnummer (VIN)
Offentlig interesse (art. 6(1)(e) i GDPR)
 
Forebygge bedrageri og hvitvasking av penger
Oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR), berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Oppfylle rettslige og lovpålagte krav
Forebygge, bekjempe og etterforske terrorfinansiering og kriminalitet som truer eiendom,  sammenligne med antiterrorlister i Europa og internasjonalt i den utstrekning loven tillater det
Oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR), berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Oppfylle rettslige og lovpålagte krav
Oppfylle kontroll- og meldekrav i gjeldende skattelover, arkivere opplysninger
Oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR), berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Oppfylle rettslige og lovpålagte krav
Legge frem informasjon innenfor virkeområdet av administrative/rettslige tiltak til formål som gjelder bevisfremskaffelse, rettsforfølgelse og håndhevelse av sivilrettslige krav
Oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR), berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Oppfylle rettslige og lovpålagte krav
Regnskaps- og skatteevaluering av driftsresultater
Gjennomføre en kontrakt (art. 6(1)(b) i GDPR), berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR), oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR)
Oppfylle rettslige og lovpålagte krav
Revisjoner og spesialrevisjoner, interne undersøkelser
Berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Kontrollere og oppfylle kontrakt- og lovfestede forpliktelser som påhviler Audi og dets ansatte, distribusjonspartnere, leverandører osv., om nødvendig ved å bruke chassisnummeret (VIN)
Statistiske evalueringer til ledelsesstyring, kostnadsoverslag og styring
Berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Vi har berettiget interesse av å gjennomføre evalueringer for å styre forretningsprosesser og kostnadskontroll på grunnlag av analyser av salgs- og bestillingsopplysninger basert på modellens salgskanal, bestillingsstatus, analyser av bestilte versjoner og utstyr samt rapporter om driftsindikatorer, om nødvendig ved å bruke chassisnummeret (VIN)
Håndheve rettslige krav og etablere forsvar ved rettstvister
Berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Vi har berettiget interesse av å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav
Forespørsler til relevante kontaktpersoner i tilknytning til GDPR (f.eks. personvernombud, personer med autorisasjon til å gi anvisninger, personer med autorisasjon til å motta anvisninger)
Oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR), berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR)
Samarbeide med forretningspartnere, strukturere (GDPR-)prosesser innenfor forretningsrelasjonen på en praktisk måte, oppfylle krav i lover og forskrifter
I den utstrekning opplysningene behandles til andre formål eller på annet rettslig grunnlag, skal dette oppgis separat i del C.I sammen med det aktuelle rettslige grunnlaget.

VI. Hvem får tilsendt opplysningene mine?

Entiteter innenfor Audi mottar de opplysningene de trenger for å oppfylle kontraktmessige og lovfestede krav og beskytte våre berettigede interesser. Tjenesteleverandører (såkalte databehandlere) som vi benytter og engasjerer, kan også få tilsendt opplysninger til disse formålene. Personopplysninger videreformidles i utgangspunktet bare til tredjeparter hvis det er nødvendig for å oppfylle kontrakten, hvis vi eller tredjeparten har berettiget interesse av videreformidlingen eller du har gitt samtykke. Opplysninger kan også videreformidles til tredjeparter (herunder myndigheter som jobber med etterforskning eller sikkerhet) i den grad loven eller rettskraftige kjennelser fra myndigheter eller domstoler krever det. Delene B.VI.1, B.VI.2, C.III.1 og C.III.2 inneholder nærmere informasjon om databehandlerne vi bruker og andre mottakere av personopplysninger. Behandling av personopplysninger hos Audi er en stor og kompleks oppgave. Det er derfor ikke mulig å føre opp alle mottakere av personopplysninger individuelt i disse retningslinjene for personvern, og i utgangspunktet spesifiseres bare kategorier av mottakere.

1. Databehandlere

Tjenesteleverandører som brukes av, og opptrer på vegne av, Audi (såkalte databehandlere), får muligens tilsendt opplysninger til formålene som er nevnt ovenfor. Vi benytter databehandlere i følgende kategorier til levering av spesifikke tjenester, og disse hjelper oss med å gjennomføre forretningsprosesser. Dette omfatter nærmere bestemt foretak i følgende kategorier:

- levering av nyhetsbrev
- leverandører av vertstjenester

2. Tredjeparter

Tredjeparter kan få tilsendt opplysninger til formålene som er angitt i del B.V.
Hvis vi videreformidler opplysninger til flere databehandlere eller tredjeparter som et ledd i levering av individuelle tjenester, skal du informeres som angitt i del C.III.1 og C.III.2.

3. Overføres opplysninger til en tredjestat?

Opplysninger kan overføres til tredjestater (dvs. land som verken er medlem av Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenester til deg, det kreves i lov eller du har gitt samtykke (i fravær av en annen god beskyttelsesmekanisme i samsvar med GDPR). Under de samme omstendighetene kan personopplysninger videreformidles til databehandlere i tredjestater.

Vær oppmerksom på at ikke alle tredjestater har et personvernnivå som anses som tilstrekkelig av Europakommisjonen. Ved overføring av opplysninger til tredjestater uten et tilstrekkelig personvernnivå, skal vi, før overføring, sikre at mottakeren har et tilstrekkelig personvernnivå (f.eks. beslutning om tilstrekkelig personvernnivå fra EU-kommisjonen eller avtale med mottakeren om Den europeiske unions standard kontraktklausuler) eller innhente uttrykkelig samtykke fra brukerne våre.

Du kan skaffe en kopi av de spesifikke gjeldende eller avtalte reglene fra oss for å sikre et tilstrekkelig personvernnivå. Bruk informasjonen i delen Ta kontakt til dette formålet.

Denne delen eller del C.III.3 inneholder nærmere informasjon om overføring av opplysninger til tredjestater der det er relevant, med tanke på individuelle tjenester.

VII. Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å levere tjenester til deg, eller så lenge vi har berettiget interesse av videre lagring, særlig når det gjelder feilsøking.

Vi er i tillegg pålagt ulike oppbevarings- og dokumentasjonskrav, blant annet i den tyske handelsloven (Handelsgesetzbuch, «HGB») og den tyske skatteloven (Abgabenordnung, «AO»). Tidsperiodene som er spesifisert her for oppbevaring og dokumentasjon, varer i opptil ti år. Lagringsperioden vurderes også opp mot de lovbestemte begrensningsperiodene, som kan vare i opptil tretti år, for eksempel i tråd med del 195 et seqq. i den tyske sivilrettsloven (Bürgerliches Gesetzbuch, «BGB»), der den ordinære begrensningsperioden er på tre år.

Det kan også, under visse omstendigheter, være nødvendig å oppbevare opplysningene lenger, for eksempel hvis det gis pålegg om databevaring (dvs. forbud mot sletting av opplysninger mens den rettslige behandlingen varer) i tilknytning til administrativ eller rettslig behandling.

Vi kan også pålegges oppbevarings- og dokumentasjonskrav i samsvar med lokal lovgivning i ditt land.

I den grad det er mulig å gi, finner du nærmere informasjon om oppbevaringsplikt i del C.IV hva angår individuelle tjenester.

C. Behandling når Audi er eneste behandlingsansvarlig

I. Hvilke opplysninger behandles til hvilke formål, og hvilke rettslige grunnlag gjelder?

1. Elektroniske styringsenheter

a) Generelt

Elektroniske styringsenheter er montert i kjøretøyet. Styringsenheter behandler opplysninger som for eksempel mottas fra kjøretøyets sensorer, eller som de genererer selv eller utveksler med hverandre. Enkelte styringsenheter er nødvendige for at kjøretøyet skal kunne brukes på en trygg måte. Andre hjelper deg under kjøring (førerassistentsystemer), mens andre igjen leverer komfort eller informasjons-/underholdningsfunksjoner.

Nedenfor finner du generell informasjon om behandling av opplysninger i kjøretøyet. Spesifikk informasjon om personvernmerknader for individuelle funksjoner er oppgitt i brukerhåndboken for kjøretøyet, som er tilgjengelig på Internett og eventuelt i elektronisk format i kjøretøyet.

b) Personlig identifiserbare opplysninger

Alle kjøretøy er identifisert med et eget chassisnummer (VIN). I Tyskland, og eventuelt andre relevante domisiler, kan dette chassisnummeret («VIN») brukes til å innhente informasjon om kjøretøyets nåværende og forhenværende eiere fra den føderale myndigheten for motortransport (i Tyskland: «Kraftfahrtbundesamt») eller relevant myndighet. Det finnes andre måter å bruke innhentede opplysninger fra kjøretøyet på for å skaffe informasjon om eieren eller føreren av kjøretøyet, for eksempel med registreringsnummeret.

Opplysninger som genereres eller behandles av styringsenheten, kan derfor være personlig identifiserbare eller kan, under visse omstendigheter bli, personlig identifiserbare. Det kan være mulig å trekke slutninger, avhengig av kjøretøyopplysningene som er tilgjengelige, om for eksempel kjøreatferd, sted, kjørerute eller bruk.

c) Lovpålagte krav om utlevering av opplysninger

Hvis det foreligger lovpålagte krav, har produsenten plikt til, i individuelle tilfeller, å etterleve forespørsler fra offentlige myndigheter om å utlevere lagrede opplysninger i den utstrekning det er nødvendig (for eksempel for å bistå ved etterforskning av et lovbrudd).
Offentlige myndigheter har også, innenfor rekkevidden av gjeldende lov, lov til å lese opplysninger fra selve kjøretøyene i individuelle tilfeller. Hvis det for eksempel oppstår en ulykke, kan opplysninger avleses fra styringsenheten for kollisjonsputen som hjelp med å etterforske ulykken.

2. Driftsopplysninger i kjøretøyet

Styringsenheter behandler opplysninger for å drive kjøretøyet. Dette omfatter for eksempel:

- Informasjon om kjøretøyets status (for eksempel hastighet, nedbremsing, sideakselerasjon, antall hjulomdreininger, om bilbeltene er festet).
- Miljøforhold (for eksempel temperatur, regnsensor, avstandssensor).

Disse opplysningene er som oftest midlertidige – de lagres ikke i kjøretøyet etter kjøring, og behandles bare i selve kjøretøyet. Styringsenheter har ofte lagringsenheter for opplysninger (herunder kjøretøyets nøkler). De brukes til å dokumentere informasjon, midlertidig eller permanent, om kjøretøyets status, komponentbelasning, vedlikeholdskrav og tekniske hendelser og feil.

Følgende informasjon lagres, avhengig av det valgte utstyret:

- Driftstilstand for systemkomponenter (for eksempel påfyllingsnivå, dekktrykk, batteristatus).
- Avbrudd og defekter i viktige systemkomponenter (for eksempel lys, bremser).
- Systemets respons på spesielle kjøresituasjoner (for eksempel utløsing av kollisjonsputer, bruk av systemer for stabilitetsstyring).
- Informasjon om hendelser som fører til kjøretøyskade.
- Ladetilstand for høyspenningsbatteri, anslått rekkevidde for elektriske kjøretøy.

Det kan i spesielle tilfeller (for eksempel hvis kjøretøyet har oppdaget en funksjonsfeil), være nødvendig å lagre opplysninger som ellers ville være midlertidige.

Når du bruker tjenester (for eksempel reparasjonstjenester, vedlikeholdsarbeid), kan det være nødvendig å avlese og bruke lagrede driftsopplysninger sammen med chassisnummeret (VIN) hvis det kreves. Ansatte i tjenestenettverket (for eksempel mekanikere eller produsenter) eller tredjeparter (for eksempel servicesentre ved havari) kan avlese opplysningene fra kjøretøyet. Det samme gjelder ved garantisaker og tiltak for kvalitetssikring.

Opplysningene avleses som oftest via den lovpålagte tilkoblingen til OBD (On-Board Diagnostics) i kjøretøyet. Driftsopplysningene som avleses, dokumenterer den tekniske tilstanden til kjøretøyet eller individuelle komponenter og er til hjelp ved feildiagnostikk, etterlevelse av vedlikeholdskrav og kvalitetsforbedring. Disse opplysningene, særlig informasjon om komponentbelastning, tekniske hendelser, driftsfeil og andre feil, sendes til produsenten sammen med chassisnummeret (VIN), hvis det er nødvendig. Produsenten har også produktansvar. Produsenten bruker også driftsopplysninger fra kjøretøyet ved tilbakekallinger. Disse opplysningene kan også brukes til å behandle krav fra kunder som gjelder garantier og løfter.

Kjøretøyets feillagringsenheter kan tilbakestilles av et servicesenter som en del av reparasjons- eller servicearbeid du har bedt om.

3. Komfort- og informasjons-/underholdningsfunksjoner

Du kan når som helst lagre komfortinnstillinger og tilpasninger i kjøretøyet og endre eller tilbakestille dem. Disse omfatter for eksempel følgende, avhengig av kjøretøyets utstyr:

- innstillinger for sete- og rattposisjon
- innstillinger for chassis og klimaanlegg
- tilpasninger, f.eks. kupélys

Du kan legge til opplysninger i kjøretøyets informasjons-/underholdningsfunksjoner selv innenfor omfanget av det valgte utstyret. Disse omfatter for eksempel følgende, avhengig av kjøretøyets utstyr:

- multimediainformasjon, for eksempel musikk, videoer eller fotografier for avspilling i et integrert multimediasystem
- opplysninger fra adresseboken for bruk i kombinasjon med et integrert høyttalersystem for mobiltelefon eller et integrert navigasjonssystem
- innlagte navigasjonsmål
- opplysninger om bruken av Internett-tjenester

Disse komfort- og informasjons-/underholdningsfunksjonene kan lagres lokalt i kjøretøyet eller i en enhet du har koblet til kjøretøyet (for eksempel smartmobil, minnepinne eller MP3-spiller). Opplysninger som du har lagt inn selv, kan når som helst slettes.

Disse opplysningene overføres bare fra kjøretøyet hvis du ber om det, særlig som et ledd i bruken av Internett-tjenester i samsvar med innstillingene du har valgt. Les mer om Internett-tjenester i del 2 i personvernmerknaden for MMI.

4. Integrering med smartmobil, for eksempel Android Auto eller Apple CarPlay

Hvis kjøretøyet har det nødvendige utstyret, kan du koble smartmobilen eller en annen mobilenhet til kjøretøyet for å styre styringselementene som er integrert i kjøretøyet. Da kan du strømme video og lyd fra smartmobilen via multimediasystemet. Samtidig overføres visse opplysninger til smartmobilen. Disse kan for eksempel, avhengig av typen integrering, omfatte stedsopplysninger, dag-/nattmodus og annen generell informasjon om kjøretøyet. Les mer i brukerhåndboken for kjøretøyet/informasjons-/underholdningssystemet.

Integrering gjør det mulig å bruke visse apper på smartmobilen, for eksempel navigasjon eller avspilling av musikk. Det foregår ingen videre samhandling mellom smartmobilen og kjøretøyet. Det gis spesielt ingen aktiv tilgang til kjøretøyopplysninger. Leverandøren av appen som brukes, bestemmer om andre opplysninger behandles. Om og hvilke innstillinger som kan justeres, avhenger av den aktuelle appen og smartmobilens operativsystem.

5. Internett-tjenester

Hvis kjøretøyet har trådløs Internett-tilkobling, kan det utveksles opplysninger mellom kjøretøyet og andre systemer (Audis eller tjenesteleverandørers dataservere). I visse land opprettes den trådløse Internett-tilkoblingen ved hjelp av en sender/mottaker i bilen (innebygd av oss) eller en mobilenhet (f.eks. smartmobil) som du installerer. Denne trådløse Internett-tilkoblingen gjør det mulig å bruke Internett-funksjoner (informasjons- og styringstjenester for kjøretøyet). Dette omfatter Internett-tjenester og apper som leveres av oss eller andre leverandører («Audi connect-tjenester» eller «tjenester»).

Les mer om individuelle tjenester i del 2 i personvernmerknaden for MMI.

Vær oppmerksom på at ikke alle tjenestene som er oppført her, nødvendigvis er tilgjengelige i ditt kjøretøy eller land.

a) Produsenttjenester

For Audis Internett-tjenester er de aktuelle funksjonene beskrevet på et egnet sted (for eksempel nettstedet for MMI, Audi) sammen med tilknyttet personverninformasjon. Personopplysninger kan kreves for å levere Internett-tjenester. Disse opplysningene utveksles via en sikker tilkobling, for eksempel produsentens IT-systemer som er beregnet på dette formålet. Personopplysninger skal bare samles inn, behandles og brukes utover omfanget av levering av tjenester hvis loven tillater det, for eksempel som en del av et lovpålagt nødanropssystem, hvis det er avtalt i kontrakt eller samtykke er innhentet.

Du kan be om å få tjenester og funksjoner (enkelte er betalingstjenester), og i enkelte tilfeller, avhengig av kjøretøyet, hele den trådløse Internett-tilkoblingen – aktivert eller deaktivert. Dette omfatter ikke lovpålagte funksjoner og tjenester, for eksempel et nødanropssystem.

b) Tredjepartstjenester

Hvis du bruker Internett-tjenester fra andre leverandører (tredjeparter), har den aktuelle leverandøren ansvaret for tjenestene, og dennes bestemmelser og vilkår for personvern og bruk gjelder. Vi har som oftest ingen innflytelse over informasjon som deles.

Når du bruker tredjepartstjenester fra den aktuelle tjenesteleverandøren, får du vite mer om type, omfang og formål med innsamling og bruk av personopplysninger.

6. Hvilke andre opplysninger behandler vi, og hvilke kilder kommer opplysningene fra?

Vi behandler personopplysninger vi får fra deg som en del av forretningsrelasjonen, dvs. under oppstart, implementering og håndtering (herunder behandling av saker som gjelder garantier eller løfter) av kjøpet av kjøretøyet eller andre produkter eller tjenester, dvs. for kjøretøyet du har kjøpt. Vi behandler også — hvis det er nødvendig i forbindelse med kjøp av kjøretøyet (for eksempel produksjon og levering av kjøretøyet, levering av tjenester) — personopplysninger vi har innhentet på lovlig måte fra andre selskaper i Audi- eller VW-gruppen eller fra andre tredjeparter (for eksempel Audi-forhandlere, verksteder osv., for eksempel for å oppfylle bestillinger eller kontrakter eller på grunnlag av samtykke fra deg). Vi behandler også personopplysninger som er innhentet på lovlig måte fra offentlig tilgjengelige kilder, som vi har tillatelse til å behandle.

Relevante personopplysninger omfatter som oftest personlig informasjon (navn, adresse og andre kontaktopplysninger (for eksempel telefonnummer, e-postadresse), fødselsdato og -sted samt statsborgerskap). Ytterligere personopplysninger kan også behandles avhengig av kjøretøytype.

I tillegg brukes kjøretøyets chassisnummer (VIN) som en unik identifikator for kjøretøyet under produksjons- og leveringsprosessen, i saker som gjelder garantier og løfter, til intern kvalitetsovervåking og ved tyveri av kjøretøyet.

a) Opplysninger vi får fra deg som en del av forretningsrelasjonen

- hovedopplysninger (tittel, kjønn, kundenummer, adresse, meldingsdato og eventuelt nødvendige adresser, fødselsdato og -sted, fødeland og eventuelt fødenavn, nasjonalitet, sivilstatus, telefonnumre og e-postadresser)
- kontaktinformasjon på jobb (for eksempel jobbadresse, e-postadresse og telefonnummer, selskap, avdeling)
- kontoinformasjon (IBAN, BIC, kontonummer, bankkode, kredittinstitusjon, kontoinnehaver)
- kontraktinformasjon (kontraktidentifikasjon, informasjon om kontrakthistorikk (for eksempel informasjon om betalingshistorikk, kontraktoverføring, oppsigelse), informasjon om lånesøknader (for eksempel beløp, lånetid, utestående gjeld) og annen informasjon i kontrakter om produkter og tjenester)
- chassisnummer (VIN)
- i forbindelse med kjøretøytjenester: kjøretøyspesifikke opplysninger og leverte tjenester (kjøretøyhistorikk, kundehistorikk)
- tekniske opplysninger om drift av kjøretøyet
- tilstandsinformasjon (herunder ved bestilling av spesialkjøretøy)

b) Opplysninger vi mottar fra Audi-partnere

- opplysninger som Audi-partneren videresender til Audi i forbindelse med reparasjons- og servicestøtte
- opplysninger som trengs for å godkjenne rettslige eller kontraktbaserte krav/spørsmål fra kunden (særlig i forbindelse med garanti/løfte)
- opplysninger som Audi-partneren videresender til Audi for å kontrollere og behandle kravene
- opplysninger som trengs for direkte henting av kundens kjøretøy fra Audi
- opplysninger som trengs for at Audi-partneren skal kunne delta i Audis vederlags- og/eller bonusprogrammer
- opplysninger som trengs for å kreve spesialbetingelser, for eksempel særskilte kundegrupper (som kjøreskoler osv.)
- opplysninger som trengs for å oppfylle rettslige plikter (herunder produktobservasjon) overfor Audi
- opplysninger som Audi trenger til kvalitetssikring eller -forbedring, produktoptimalisering og videreutvikling

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kjøp og etterfølgende bruk av Audi-merkede kjøretøy på følgende rettslige grunnlag og til følgende formål:

 

Formål
Rettslig grunnlag
Berettiget interesse
Bestilling, produksjon og levering av kjøretøyet
Gjennomføring av en kontrakt (salgs-/leie- eller leasingkontrakt for kjøretøy) (art. 6(1)(b) i GDPR) eller berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR), hvis du ikke er kontraktpartneren
----
Visning av navnet ditt på skjermene for kjøretøylevering når du henter kjøretøyet hos Audi på hentedagen
Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Personlig tiltale av kunder og kundestøtte for effektiv avvikling på hentedagen (påminnelse og informasjon om neste punkt på kundens individuelle timeplan for hentedag og veiledning — det er for eksempel mulig, i tillegg til å hente kjøretøyet, å få omvisning på fabrikken eller besøke Audis bilmuseum) samt informasjon om utsettelser eller forsinkelser for individuelle punkter på timeplanen
Levere spesialutstyr til kunder med funksjonsnedsettelser
Gjennomføre en kontrakt (salgs-/leie- eller leasingkontrakt for kjøretøy) (art. 6(1)(b) i GDPR) eller berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR), hvis du ikke er kontraktpartneren og samtykker
----
Behandle forespørsler når du tar kontakt med oss eller kundestøtte, særlig i forbindelse med kundeklager og -henvendelser
Gjennomføre en kontrakt (salgs-/leie- eller leasingkontrakt for kjøretøy eller annen tjeneste- eller arbeidskontrakt) (art. 6(1)(b) i GDPR) eller berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR), hvis du ikke er kontraktpartneren
Effektiv behandling av henvendelser og tilbakemelding på forespørsler
Levere andre bestilte tjenester, oppfylle bestillinger og implementere tiltak og aktiviteter før en kontrakt inngås (for eksempel nye kjøretøy)
Gjennomføre en kontrakt (salgs-/leie- eller leasingkontrakt for kjøretøy) (art. 6(1)(b) i GDPR) eller berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR), hvis du ikke er kontraktpartneren
 
Feilanalyse (herunder analyse av endringer på kjøretøy) samt undersøkelse og håndtering av krav mot Audi som gjelder garantier og løfter

Gjennomføre en kontrakt (salgs-/leie- eller leasingkontrakt for kjøretøy) (art. 6(1)(b) i GDPR) eller berettiget interesse (art. 6(1)(f) i GDPR), hvis du ikke er kontraktpartneren


Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)

Hvis det foreligger sterke indisier for at en feil i garanti- eller løfteperioden er selvforskyldt som følge av endringer på kjøretøyet (justeringer, modifikasjoner osv.), har Audi en berettiget interesse av å få vite det
Støtte fra Audi-forhandleren ved feilanalyse (herunder analyse av endringer på kjøretøy) samt undersøkelse og behandling av krav mot Audi-forhandlere som gjelder garantier og løfter
Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)

– Effektiv feilsøking og analyse for å rette feil


– Støtte fra Audi-forhandleren ved oppfyllelse av rettslige plikter overfor deg


– Hvis det foreligger sterke indisier for at en feil i garanti- eller løfteperioden er selvforskyldt som følge av endringer på kjøretøyet (justeringer, modifikasjoner osv.), har Audi og Audi-forhandleren en berettiget interesse av å få vite det, og videreformidle opplysningene til den aktuelle forhandleren i saker som gjelder garantier og løfter, for å avgjøre kostnadene internt

Produktforbedring
Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Bruke opplysninger om spesifikke funksjonsfeil i kjøretøy og om generell bruk av kjøretøy av hensyn til videreutvikling av kjøretøy og funksjoner
Forbedre tyveribeskyttelse
Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Evaluere opplysninger som er innhentet under etterforskning av tyverier, for generell forbedring av kjøretøyfunksjoner som er relevante for tyveribeskyttelse
Behandle krav fra Audi-forhandlere og Audi-importører om vederlags- og bonusprogrammer
Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Etterleve rettslige krav som gjelder Audi-forhandlere og -importører
Overvåke produkter og oppfylle andre lovpålagte plikter
Oppfylle en rettslig plikt (art. 6(1)(c) i GDPR)
 
Kvalitetskontroll gjennom riktig produktobservasjon og dokumentasjon (herunder proaktiv klagehåndtering gjennom direkte kontakt med deg), produktansvar, tilbakekallinger
Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Kontrollere produktkvalitet og forebygge produktskade, forebyggende klagehåndtering
Etterleve offentlige krav (for eksempel tilbakekallinger av den føderale myndigheten for motortransport eller annen kompetent myndighet i ditt land)
Oppfylle rettslige forpliktelser (art. 6(1)(c) i GDPR), berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Oppfylle rettslige krav og krav fra offentlige myndigheter
Støtte til kunder og potensielle kunder
Samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR)
----
Spørreundersøkelser for kunder (herunder om tilfredshet)
Samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR), berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Kvalitetssikring og registrering av kundetilfredshet
Opprette kundeinformasjon og direktereklame som er skreddersydd for deg personlig
Samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR)
----
Slå sammen opplysninger mellom Audi og Audi-partnere for å opprette en ensartet kundedatabase
Samtykke (art. 6(1)(a) i GDPR)

Berettigede interesser (art. 6(1)(f) i GDPR)
Opprette en oppdatert og ensartet kundedatabase hos Audi-partneren du har valgt eller tatt kontakt med
Mobilitetstjenester, levere reservedeler
Gjennomføring av kontrakt (art. 6 (1)(b) i GDPR)
----
Ordne finansiering og leasing

Kjøretøyregistrering, testkjøring
Gjennomføring av kontrakt (art. 6 (1)(b) i GDPR)
----

II. Har jeg plikt til å oppgi opplysninger?

Du har bare, innenfor omfanget av forretningsrelasjonen vår, plikt til å oppgi personopplysninger som trengs for å starte og videreføre en forretningsrelasjon i forbindelse med kjøp og bruk av et Audi-merket kjøretøy, eller som vi har en rettslig plikt til å innhente. Uten disse opplysningene må vi i utgangspunktet nekte å fullføre kontrakten eller gjennomføre bestillingen, eller vi kan ikke lenger gjennomføre en eksisterende kontrakt eller må si den opp.

III. Hvem får tilsendt opplysningene mine?

Behandling av personopplysninger hos Audi er en stor og kompleks oppgave. Det er derfor ikke mulig å føre opp alle mottakere av personopplysninger individuelt i denne personvernmerknaden. Som oftest spesifiseres derfor bare kategorier av mottakere.

1. Databehandlere

Mottakere innenfor Audi er entiteter som trenger opplysningene for å oppfylle kontraktfestede og rettslige plikter samt ivareta våre berettigede interesser.

Tjenesteleverandører som brukes av, og opptrer på vegne av, Audi (såkalte databehandlere), får muligens tilsendt opplysninger til følgende formål. Vi benytter databehandlere i følgende kategorier til levering av spesifikke tjenester, og disse hjelper oss med å gjennomføre forretningsprosesser. Dette omfatter nærmere bestemt foretak i følgende kategorier:

- levering av nyhetsbrev
- leverandører av vertstjenester

2. Tredjeparter

Personopplysninger videreformidles bare til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle kontrakten, hvis vi eller tredjeparten har berettiget interesse av videreformidlingen eller du har gitt samtykke. Dette er for eksempel aktuelt hvis vi engasjerer et transportfirma til å levere kjøretøyet eller andre produkter. Opplysninger kan også overføres til tredjeparter for å etterleve lovbestemmelser eller en rettskraftig kjennelse fra myndigheter eller domstoler.

Følgende tredjeparter kan få tilsendt personopplysninger på rettslig grunnlag, uansett tjenestelevering:

- Audi-forhandleren din
- Audi Bank
- Audis eksterne konsulenter (for eksempel advokater, skatterådgivere og revisorer)
- forsikringsselskaper
- myndigheter innenfor sitt ansvarsområde (for eksempel skatteetat, politi, påtalemyndighet)
- domstoler
- andre tredjeparter, såfremt du ber oss videresende opplysninger eller gir samtykke

Vi kan, i forbindelse med kvalitetsovervåking, kvalitetssikring og feilanalyse, overføre chassisnummer (VIN) og relevante tekniske opplysninger om kjøretøyet til andre selskaper i Volkswagen-gruppen, produksjonsanlegg (Spania, Ungarn, Belgia, Mexico, Slovakia, Russland, Brasil, India og Kina) og/eller leverandører av kjøretøydeler.

I forbindelse med en Audi-partners individuelle kundebehandling eller oppretting av individualisert kundeinformasjon på grunnlag av dine salgs- og bestillingsopplysninger eller interesser, f.eks. ta kontakt for å tilby tilleggsdeler, (oppfølgings)produkter eller ettermonteringsløsninger, sendes følgende opplysninger til Audi-partneren du har brukt eller tatt kontakt med, såfremt du har gitt samtykke: private og jobbrelaterte kontakt- og identifikasjonsopplysninger samt kontrakt- og kjøretøyopplysninger.

3. Overføres opplysninger til en tredjestat?

Vi overfører, som et ledd i produksjonsprosessen, chassisnummeret (VIN) til ditt fremtidige kjøretøy til produksjonsanlegget i en tredjestat (Mexico, Russland, Brasil, India og Kina), hvis det er nødvendig. Vi kan også, i forbindelse med kvalitetsovervåking, kvalitetssikring og feilanalyse, overføre chassisnummer (VIN) og relevante tekniske opplysninger om kjøretøyet til andre selskaper i Volkswagen-gruppen, produksjonsanlegg og/eller leverandører av kjøretøydeler.

IV. Hvor lenge blir opplysningene lagret?

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å levere tjenester til deg, eller så lenge vi har berettiget interesse av videre lagring.

Vi er i tillegg pålagt ulike oppbevarings- og dokumentasjonskrav, blant annet i den tyske handelsloven (Handelsgesetzbuch, «HGB») og den tyske skatteloven (Abgabenordnung, «AO»). Tidsperiodene som er spesifisert her for oppbevaring og dokumentasjon, varer i opptil ti år. Lagringsperioden vurderes også opp mot de lovbestemte begrensningsperiodene, som kan vare i opptil tretti år, for eksempel i tråd med del 195 et seqq. i den tyske sivilrettsloven (Bürgerliches Gesetzbuch, «BGB»), der den ordinære begrensningsperioden er på tre år.

Det kan også, under visse omstendigheter, være nødvendig å oppbevare opplysningene lenger, for eksempel hvis det gis pålegg om databevaring (dvs. forbud mot sletting av opplysninger mens den rettslige behandlingen varer) i tilknytning til administrativ eller rettslig behandling.

Vi kan også pålegges oppbevarings- og dokumentasjonskrav i samsvar med lokal lovgivning i ditt land.