Nybilgaranti > Audi-eier > Audi Norge
Audi Nybilgaranti

Nybilgaranti

Alle nye biler fra Audi leveres med 2 års nybilgaranti uten kilometerbegrensning. For biler som er importert av Harald A. Møller AS er denne bilgarantien utvidet til en Norgesgaranti på 5 år/100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først.

Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må et autorisert Audi Service-verksted kontaktes for en utbedring.

Litiumion-batteriene i moderne elbiler er vedlikeholdsfrie og med batterigaranti på hele 8 år/160.000 km avhengig av hva som inntreffer først.

Det er viktig å merke seg at serviceheftet er bilens logg hvor det fremkommer om bilen er vedlikeholdt slik fabrikken foreskriver. Dokumentasjon som viser detaljer om hva som er foretatt vil kunne bli påkrevet. En utført serviceoppfølging vil også kunne ha stor betydning den dagen bilen skal selges.

Vilkår for Nybilgarantien

 1. Garantien begynner å løpe når Audi AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler overleverer den nye bilen til den første kjøperen, eller når den nye bilen registreres første gang, avhengig av hva som inntreffer først. Uavhengig av dette begynner garantien å løpe når bilen er blitt utlevert, registrert eller tatt i bruk av en autorisert Audi-forhandler i EØS-området og i Sveits.
 2. Audi AG har fastsatt en vedlikeholdsplan for hver enkelt modell som i detalj beskriver hva som skal utføres ved hver service på de aktuelle tidspunkter. Enhver ytelse etter garantien forutsetter at hver intervallservice er blitt gjennomført etter anvisningene fra Audi AG.
 3. For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må en autorisert Audi serviceforhandler kontaktes for en utbedring.
 4. Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter ihht norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav ihht lov om produktansvar.
 5. I tillegg til nybilgarantien gjelder følgende garantier for karosseriet av nye biler:

  > 3 års garanti mot lakkfeil samt
  > 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet.

  Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes at oppdages tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok.

Garantikrav

 • Krav på grunnlag av denne garantien kan bare gjøres gjeldende hos autoriserte Audi-serviceforhandler i EØS-området og i Sveits.
 • Bilens servicehefte skal legges frem og må være fylt ut fullstendig. Med fullstendig menes at foreskrevne servicer skal være foretatt ihht AUDI AG´s krav. Dersom serviceoppfølging ikke er foretatt på et merke- verksted, kan det ved reklamasjonskrav overfor merkeverkstedet kreves, hvor det er saklig grunn, at det fremvises tydelig og fullstendig dokumentasjon for at alle aktuelle servicepunkter er fulgt ihht AUDI AG´s retningslinjer. Som saklig grunn regnes alle tilfeller hvor det kan foreligge en eventuell årsakssammenheng mellom uhell/feil/mangel og utilstrekkelig serviceoppfølging. Ved utbedringer kan AUDI AG eller importøren etter eget skjønn bytte ut eller reparere den delen som har mangel. Deler som skiftes ut i garantisammenheng er å betrakte som AUDI AG / Harald A. Møller AS´s eiendom.
 • For deler som er blitt montert, lakkert eller reparert i forbindelse med utbedringen, kan garantitakeren gjøre garantikrav gjeldende basert på Audi nybilgaranti i Norge frem til utløpet av garantitiden for bilen. (Eventuell videre reklamasjonsfrist må vurderes i forhold til kundenes rettigheter ihht norsk lov.)
 • Hvis bilen ikke kan brukes på grunn av en mangel, er garantitakeren forpliktet til å ta kontakt med nærmeste autorisert Audi Serviceforhandler. Denne avgjør om det nødvendige arbeidet skal utføres på stedet eller ved serviceforhandlerens verksted. Dette påvirker ikke mulige krav som garantitakeren måtte ha i henhold til Audi Mobilitetsgaranti.

Nybilgarantien dekker ikke

 • Direkte slitasjedeler, dvs. enhver naturlig reduksjon av bilens funksjonalitet eller verdi som følge av bruk, som ikke skyldes mangler i materiale og produksjon.
 • Biler utleveret eller registrert utenfor EØS-området (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein) og Sveits.
 • Leveranser fra andre leverandører (påbygg, ettermonterte komponenter i og på bilen) enn Audi AG, Harald A. Møller AS eller selgende forhandler, og heller ikke for mangler ved bilen som skyldes slike leveranser. Det samme gjelder for tilbehør som ikke ble montert og/eller levert av nevnte leverandører.
 • Biler reparert, vedlikeholdt eller på annen måte behandlet ufagmessig av garantitakeren selv eller av tredjepart som ikke er autorisert Audi-serviceforhandler.
 • Når anvisninger om drift, bruk og vedlikehold av bilen (f.eks. instruksjonsbok) ikke er blitt fulgt.
 • Biler med skade som skyldes påvirkning fra andre, eller ytre faktorer (f.eks. uhell, hagl, steinsprut, oversvømmelse).
 • Monterte deler i eller på bilen som ikke er godkjent av Audi AG / Harald A. Møller AS for denne bruken, eller bilen er modifisert på en måte som ikke er godkjent av Volkswagen AG / Harald A. Møller AS (f.eks. tuning).
 • Unormal behandling av bil, f.eks. deltakelse i motorsportskonkuranser eller overlast.
 • Forhold hvor garantitakeren ikke har meldt fra om en mangel uten ugrunnet opphold, eller til tross for oppfordring ikke har gjort det mulig å rette mangelen omgående.

Norgesgaranti 5 år / 100.000km

 1. I direkte tilknytning til nybilgarantien nevnt under I. gir Harald A. Møller AS en Norgesgaranti i Norge i 5 år for biler som er importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011 så fremt den totale kjørelengden ikke er over 100 000 km.
 2. Garantiytelsene er de samme som er beskrevet i Audis nybilgaranti punkt.
 3. Bortsett fra garantiens varighet gjelder alle bestemmelser i Audi nybilgarantien (forutsetninger, kriterier for fravær av mangler, unntak fra garantien, behandling av krav, ikrafttreden og garantitidens begynnelse, gyldighetsområde osv.) som er gjengitt lenger oppe, tilsvarende for denne lakk- og karosserigarantien. Det er samtidig en viktig forutsetning for godkjennelse av lakk og rustskader via garanti at et generelt godt lakkvedlikehold skal ha vært gjennomført, dvs. i tråd med informasjonen som er gitt om dette i bilens instruksjonsbok.

Rettigheter i henhold til norsk lov (utdrag)

 • Ihht Lov om kjøp (LOV-2002-06-21-34) / (Lov om forbrukerkjøp (LOV-2007-06-15-36) er lengste frist for reklamasjon inntil 2 år ved næringskjøp og inntil 5 år ved forbrukerkjøp. Kjøperen/Forbrukeren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunktet kjøper oppdaget mangelen.
Kom i gang med Mitt Bilhold-appen

Enklere bihold på nett

Bilhold er tjeneste for deg med Audi, ŠKODA, SEAT eller Volkswagen – enten du leier, bruker eller eier bil. Du finner alt om bilen din på ett sted.

 • Finn alle tekniske data for bilen, samt tidligere verkstedhistorikk som legges inn automatisk.
 • Bestill verkstedtimer, EU-kontroll og service hos ditt verksted.
 • Få oversikt over kommende avtaler - vi varsler deg i god tid.
 • Les om vedlikeholdstips til bilen din.
 • Se status på din mobilitetsgaranti, serviceavtale eller dekkhotellavtale.
 • Alt kan gjøres fra mobilen - Last ned Mitt Bildhold i App Store eller Google Play.
Kom i gang med Bilhold